ShihChiangfang

Wechat:Axy-Xs-1031

八聲甘州

夜微寒獨倚欄杆處,煙塵繞指留。
月明青山首,風起雨霏,蟬鳴漸休。
夢斷朱顏不再,獨憶等閒愁。
杜康好作伴,醉醒濃秋。

投筆釋卷何期?飄渺尋歸途,憂心成疚。
數寒臘將至,悲愴淚悠悠。
念伊人脈語香嗅,終生誤,天際余孤鷗。
烬思灰,一曲絕唱,八聲甘州。

评论